Blocul Electoral “Ruslan Codreanu”

L I S T A
candidaților la funcția de consilier în Consiliul  CECE1 mun.Chișinău
pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023
din partea Blocului Electoral „Ruslan Codreanu”


Nr.

d/o

Numele Prenumele Sexul Anul nașterii
1 Codreanu Ruslan M 1980
2 Pleșca Alexandru M 1982
3 Stratulat Mihail M 1983
4 Socolan Petru M 1999
5 Luncari Inga F 1983
6 Zavalidrov  Marin M 1980
7 Sîli  Eugenia F 1985
8 Danilova Cristina F 1985
9 Scripnic Zinaida F 1971
10 Gîlcă Andrian M 1987
11 Lazăr  Gabriel M 2000
12 Cebotari Eugeniu M 1984
13 Munteanu Olga F 1983
14 Vacarciuc  Vadim M 1978
15 Danu  Oxana F 1980
16 Golubnic Alexandru M 1983
17 Lungu Mihaela F 2000
18 Guțu  Alexandru M 1984
19 Filipenco Ana F 2002
20 Vremere Larisa F 1982
21 Ceban Mihail M 1999
22 Radov Vadim M 1982
23 Șerșenevschii Andrei M 1991
24 Ceban Ana F 1985
25 Cușnir Svetlana F 1972
26 Cazac Nicu M 1990
27 Gîscă-Darii  Dana F 1993
28 Mahu Alexandru M 2000
29 Enicov Olesea F 1978
30 Sîrbu Daniela F 2001
31 Țîmbrovki Ghennadi M 1976
32 Melnic Mariana F 1982
33 Melinte Eugeniu M 1990
34 Ursu Tatiana F 1990
35 Culbaba Evchenii M 1990
36 Ilușco Constantin M 1981
37 Guștiuc Lidia F 1990
38 Florea Serafima F 1953
39 Novosiolova Elena F 1993
40 Sîrbu  Iuliana F 1998
41 Bortă Natalia F 1982
42 Balaban Andrian M 1982
43 Melnic Gabriela F 2003
44 Cornița Lidia F 1989
45 Novosiolova Natalia F 1972
46 Ceban Alexandru M 1999
47 Moraru Ion M 1964
48 Pavlenco  Dumitru M 1986
49 Pădureț Petru M 1997
50 Iușco Iurie M 1974
51 Socolan Ina F 1990

 

Distribuie